MCK Giá KL P/E P/B Vốn hóa  
  PIA   27,000 (0.75%)   300   6.21   1.94   105