MCK Giá KL P/E P/B Vốn hóa  
  PGS   14,300 (0.70%)   20,750   13.67   0.75   715  
  PVG   7,000 (-1.41%)   15,302   1,183.33   0.55   256  
  PCG   5,300 (0.00%)   0   -2.46   0.62   100