Thứ Ba, 05/01/2021 14:02

AMV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMV của CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: - Thanh toán đợt 1
+ Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
+ Ngày thanh toán: 20/05/2021
- Thanh toán đợt 2
+ Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
+ Ngày thanh toán: 24/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/05/2021 (thanh toán đợt 1) và từ ngày 24/06/2021(thanh toán đợt 2) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:40 (cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 40 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 168 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: (168/100)*40 = 67.2 cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 67 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0.2 sẽ bị hủy).
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ - Lầu 4. Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7. TP. HCM và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • Ocean Group vẫn kiên quyết bán cổ phần OCH (05/01/2021)
  • FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04/01/2021 (05/01/2021)
  • Khó khăn thử thách bản lĩnh BSR (05/01/2021)
  • DPG bị truy thu, phạt vi phạm thuế gần 895 triệu đồng (05/01/2021)
  • DSC: CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng không còn là cổ đông lớn (05/01/2021)
  • PGB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (05/01/2021)
  • HSG đặt mục tiêu lãi 1.5 ngàn tỷ trong niên độ 2020-2021, tăng trưởng 30% (05/01/2021)
  • NJC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (05/01/2021)
  • TNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị (05/01/2021)
  • TET: Nghị quyết Hội đồng quản trị (05/01/2021)