Thứ Tư, 14/10/2020 17:26

VMC: Báo cáo tài chính quý 3/2020

Tài liệu đính kèm:
1.VMC_2020.10.14_480535d_BCTC_Quy_3_2020_HN.pdf
2.VMC_2020.10.14_7fdab09_Cong_bo_BCTC_quy_3_nam_2020.pdf
3.VMC_2020.10.14_b6116e9_Cong_van_giai_trinh_chenh_lech_LNST_BCTC_Hop_nhat_Q3_2020.pdf

HNX

Các tin tức khác
  • HPG: Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2020 (14/10/2020)
  • HPG: Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2020 (14/10/2020)
  • HU3: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 (14/10/2020)
  • VMC: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ) (14/10/2020)
  • VC9: Báo cáo tài chính quý III năm 2020 - cơ quan công ty (14/10/2020)
  • NVL: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty và sửa đổi điều lệ công ty (14/10/2020)
  • TLD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8. Điều lệ công ty sửa đổi và giấy chứng nhận ĐKCK thay đổi lần 2 (14/10/2020)
  • GEG: Nghị quyết HĐQT về việc không tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc (14/10/2020)
  • VHC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (14/10/2020)
  • SBA: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (14/10/2020)