Thứ Năm, 08/10/2020 16:22

NPM11907: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 30/04/2020 đến và không bao gồm ngày 31/10/2020)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi Trái phiếu NPMPO2022_01 (mã CK: NPM11907) kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 30/04/2020 đến và không bao gồm ngày 31/10/2020) của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201008_20201008 - NPM11907 - TB Chot DS trai chu tra lai ky 2 TP NPMPO2022_01.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • Hòa Bình 8 năm liên tiếp đạt Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu (08/10/2020)
  • PVM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (08/10/2020)
  • BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị (08/10/2020)
  • BTN: Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC nâm 2020 (08/10/2020)
  • DKC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (08/10/2020)
  • FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • AMD thoái sạch vốn tại công ty con (08/10/2020)