Thứ Sáu, 09/10/2020 08:37

LTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

.

Tài liệu đính kèm:
1.LTG_2020.10.9_dc3405d_NQ_40_HDQT__CTy_logistics_Loc_Troi_signed.pdf

HNX

Các tin tức khác
  • Chứng Khoán Mirae Asset khai trương văn phòng mới chi nhánh Hồ Chí Minh (08/10/2020)
  • DHM: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng (08/10/2020)
  • DXG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (08/10/2020)
  • DHM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Nam (08/10/2020)
  • Chứng quyền CFPT2007: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (08/10/2020)
  • CFPT2007: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2007 (08/10/2020)
  • Chứng quyền CREE2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (08/10/2020)
  • SVT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 và điều lệ công ty sửa đổi (08/10/2020)
  • SSC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc (08/10/2020)
  • CREE2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CREE2004 (08/10/2020)