Thứ Sáu, 30/10/2020 10:49

IMP: Quyết định thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho  Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã CK: IMP) được thay đổi niêm yết vớ nội dung như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201030_20201030 - IMP - QD thay doi niem yet.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • MML: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2,387,400 cổ phiếu (30/10/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của E1VFVN30 (30/10/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVFVND (30/10/2020)
  • PBC: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 50,000,000 cổ phiếu (29/10/2020)
  • Chứng quyền CPNJ2007): Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (29/10/2020)
  • CPNJ2007: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CPNJ2007 (29/10/2020)
  • CVPB2009: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB2009 (29/10/2020)
  • Chứng quyền CVPB2009: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (29/10/2020)
  • Chứng quyền CSTB2008: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (29/10/2020)
  • CSTB2008: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB2008 (29/10/2020)