Thứ Năm, 29/10/2020 13:51

Chứng quyền CHPG2014: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/9M/SSI/C/EU/Cash-06 (mã CK: CHPG2014) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201029_20201029 - CHPG2014 - QD thay doi dang ky niem yet - Giam.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • Chứng quyền CHPG2015: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (29/10/2020)
  • Chứng quyền CHPG2013: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (29/10/2020)
  • CTCB03MBS20CE: Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm, Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm và Đường dẫn Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm (28/10/2020)
  • CVNM03MBS20CE: Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm, Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm (28/10/2020)
  • CVPB03MBS20CE: Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm, Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm (28/10/2020)
  • CPNJ03MBS20CE: Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm, Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm và Đường dẫn Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm (28/10/2020)
  • CMSN03MBS20CE: Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm, Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm và Đường dẫn Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm (28/10/2020)
  • Thị trường chứng quyền 29/10/2020: Sắc đỏ tràn ngập (28/10/2020)
  • Chứng quyền CVPB2009: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (28/10/2020)
  • Chứng quyền CPNJ2007: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (28/10/2020)