Thứ Năm, 15/10/2020 14:35

API: Kết quả thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn

.

Tài liệu đính kèm:
1.API_2020.10.15_e99a4ab_CBTT_ket_qua_ban_lai_Abond.pdf

HNX

Các tin tức khác
  • HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 15/10/2020 (15/10/2020)
  • DHN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đỗ Thị Nga (15/10/2020)
  • PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ MB Capital (15/10/2020)
  • PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ MB Capital (15/10/2020)
  • VDL: Trần Việt Thắng - Thành viên BKS - đã mua 233,300 CP (15/10/2020)
  • VDL: Trần Ngọc Huệ - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 159,900 CP (15/10/2020)
  • VDL: Nguyễn Thị Mai Lan - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 72,300 CP (15/10/2020)
  • RCL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC (15/10/2020)
  • MQN: Lê Cao Thanh - Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 7,852 CP (15/10/2020)
  • BXH: Công ty cổ phần HLS - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100,000 CP (15/10/2020)