Thứ Hai, 05/10/2020 10:35

AFX: Trần Kim Uyên - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 30,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Kim Uyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: AFX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,200 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/10/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/11/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • CCA: Võ Đông Đức - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP (05/10/2020)
  • Sau hoán đổi nợ lấy cổ phiếu, chủ nợ của PBC muốn bán bớt cổ phiếu (05/10/2020)
  • VCSC: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ (05/10/2020)
  • SIV: Dương Thị Thanh Thủy - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 2,825 CP (05/10/2020)
  • HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang (05/10/2020)
  • TLH: Con trai rời ghế Phó TGĐ, cha ruột muốn thoái sạch 9.6 triệu cp (03/10/2020)
  • HDBS: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HDBS (02/10/2020)
  • HMC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Thúy Ly (02/10/2020)
  • Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A1: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm (02/10/2020)
  • SZC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vương Quỳnh Như (02/10/2020)