Thứ Năm, 22/10/2020 20:30

ACB: Chi phí dự phòng gấp 2.4 lần, lãi trước thuế quý 3 vẫn tăng 34%

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB), dù chi phí dự phòng rủi ro gấp 2.4 lần cùng kỳ, nhưng lãi trước và sau thuế quý 3 của ACB vẫn tăng 34%, ghi nhận gần 2,592 tỷ đồng và gần 2,075 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 3, thu nhập lãi thuần tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 3,635 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ dịch vụ lại giảm nhẹ 5%, chỉ còn gần 492 tỷ đồng.

Đa phần các hoạt động ngoài lãi của ACB trong kỳ đều được đẩy mạnh so với cùng kỳ như lãi từ hoạt động ngoại hối (+36%), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (gấp 3 lần), lãi từ hoạt động khác (+33%). Riêng hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh giảm lãi 66%.

Kỳ này, ACB trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 162 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế quý 3 vẫn tăng 34% so với cùng kỳ, đạt gần 2,592 tỷ đồng và 2,075 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế của ACB tăng 15% so với cùng kỳ, đạt hơn 6,411 tỷ đồng và hơn 5,133 tỷ đồng.

Như vậy sau 9 tháng, ACB đã thực hiện được 84% so với kế hoạch 7,636 tỷ đồng lãi trước thuế cho cả năm 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 của ACB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của ACB

Tính đến thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản của ACB tăng 9% so với đầu năm, đạt hơn 418,748 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu giảm 9% (3,413 tỷ đồng), các khoản lãi, phí phải thu giảm 17% (3,042 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 11% (297,386 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 9% so với đầu năm (334,729 tỷ đồng), các khoản nợ khác tăng 37% (10,122 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu tài chính của ACB tính đến 30/09/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của ACB

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của ACB tại thời điểm 30/09/2020 tăng 71% so với đầu năm, ghi nhận gần 2,480 tỷ đồng, nếu không tính gần 2,177 tỷ đồng dư nợ của ACBS. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn gấp 3.5 lần, nợ nghi ngờ tăng 75%, nợ có khả năng mất vốn tăng 22%. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của ACB từ mức 0.54% đầu năm lên 0.84%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/09/2020 của ACB. Đvt: Tỷ đồng
(*) Không tính 2,177 tỷ đồng dư nợ của ACBS
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của ACB

Hàn Đông

FILI

Các tin tức khác
  • FPT lãi trước thuế hơn 3.8 ngàn tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 9% (22/10/2020)
  • ADP: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (22/10/2020)
  • VTE: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (22/10/2020)
  • BGW: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (22/10/2020)
  • VND báo lãi sau thuế công ty mẹ quý 3 gấp hơn 2 lần (22/10/2020)
  • VBB: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (22/10/2020)
  • AVF: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (22/10/2020)
  • BSL: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (22/10/2020)
  • PAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (22/10/2020)
  • BDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị (22/10/2020)