Thứ Hai, 07/09/2020 13:43

FTS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200907_20200907 - FTS - CBTT THAY doi SLCP luu hanh.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • LHC: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (07/09/2020)
  • FPTS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (07/09/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVFVND (07/09/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của E1VFVN30 (07/09/2020)
  • HPT: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 737,717 cổ phiếu (04/09/2020)
  • DRH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (04/09/2020)
  • Chứng quyền CMSN2009: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm (04/09/2020)
  • CMSN2009: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMSN2009 (04/09/2020)
  • CHPG2018: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2018 (04/09/2020)
  • Chứng quyền CHPG2017: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm (04/09/2020)