Thứ Sáu, 25/09/2020 17:28

CVNM2006: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVNM2006

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.04 (mã CK: CVNM2006) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200925_20200925 - CVNM2006 - TB ngay dkcc chot ds thuc hien quyen khi dao han.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • Chứng quyền CVNM2006: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (25/09/2020)
  • Chứng quyền CHDB2005: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (25/09/2020)
  • CHDB2005: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CHDB2005 (25/09/2020)
  • CVHM2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVHM2004 (25/09/2020)
  • Chứng quyền CVHM2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (25/09/2020)
  • NCT: BCTC quý 1 năm 2020 (25/09/2020)
  • PCT: Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020 (25/09/2020)
  • DVC: Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành (25/09/2020)
  • GIL: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh Tờ trình số 01 ngày 09/09/2020 (25/09/2020)
  • HAX: Nghị quyết HĐQT về việc mua bất động sản đầu tư (25/09/2020)