Thứ Năm, 10/09/2020 16:16

CTCB2005: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2005

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/6M/SSI/C/EU/Cash-05 (mã CK: CTCB2005) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200910_20200910 - CTCB2005 - QD thay doi NY CW (giam).pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • CVHM2002: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVHM2002 (10/09/2020)
  • Chứng quyền CVHM2002: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (10/09/2020)
  • Chứng quyền CVNM2004: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (10/09/2020)
  • CVNM2004: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2004 (10/09/2020)
  • SVC: Nhắc nhở chậm CBTT cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (10/09/2020)
  • TV2: Quyết định thay đổi niêm yết (10/09/2020)
  • VPG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (10/09/2020)
  • HUX: Ngày 04/09/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTPC Khoáng sản Thừa Thiên Huế (HUX) (27/08/2020)
  • HUX: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Khoáng sản Thừa Thiên Huế (HUX) (24/08/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVFVND (10/09/2020)