Thứ Sáu, 18/09/2020 17:27

Chứng quyền CVNM2006: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.04 (mã CK: CVNM2006) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200918_20200918 - CVNM2006 - QD huy niem yet do dao han.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • CVHM2004: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVHM2004 (18/09/2020)
  • Chứng quyền CVIC2003: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (18/09/2020)
  • CVIC2003: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVIC2003 (18/09/2020)
  • Chứng quyền CVJC2003: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (18/09/2020)
  • CVJC2003: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVJC2003 (18/09/2020)
  • CHDB2005: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHDB2005 (18/09/2020)
  • Chứng quyền CHDB2005: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (18/09/2020)
  • Chứng quyền CVHM2004: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (18/09/2020)
  • AGG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (18/09/2020)
  • 135 triệu cp TTA chính thức lên sàn HOSE (18/09/2020)