Thứ Sáu, 18/09/2020 17:30

Chứng quyền CVNM2006: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.04 (mã CK: CVNM2006) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200918_20200918 - CVNM2006 - QD huy niem yet do dao han.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • Chứng quyền CHDB2005: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (18/09/2020)
  • Chứng quyền CVHM2004: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (18/09/2020)
  • Thị trường chứng quyền Tuần 21-25/09/2020: Sắc xanh chiếm lại ưu thế (20/09/2020)
  • Chứng quyền CHDB2006: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (17/09/2020)
  • Thị trường chứng quyền 18/09/2020: Sắc đỏ dần lan rộng (17/09/2020)
  • Chứng quyền CHDB2006: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (16/09/2020)
  • Chứng quyền CMWG2005: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (16/09/2020)
  • Chứng quyền CPNJ2002: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (16/09/2020)
  • Chứng quyền CHPG2006:Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm (16/09/2020)
  • Thị trường chứng quyền 17/09/2020: Sắc xanh đỏ xen kẽ (16/09/2020)