Thứ Tư, 23/09/2020 08:58

CHP: Quyết định thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (mã CK: CHP) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200923_20200923 - CHP - Quyet dinh thay doi niem yet.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của E1VFVN30 (23/09/2020)
  • FUEVN100: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVN100 (23/09/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVFVND (23/09/2020)
  • Chứng quyền CVJC2005: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (22/09/2020)
  • CVJC2005: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVJC2005 (22/09/2020)
  • Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2010 (22/09/2020)
  • CVNM2010: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2010 (22/09/2020)
  • Chứng quyền CMWG2012: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (22/09/2020)
  • Chứng quyền CVHM2007: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (22/09/2020)
  • CVHM2007: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVHM2007 (22/09/2020)