Thứ Năm, 03/09/2020 09:39

APT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hồ Thị Sương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Thị Sương
- Mã chứng khoán: APT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,294,600 CP (tỷ lệ 14.71%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 197,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,491,700 CP (tỷ lệ 16.95%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/08/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • MBB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ JAMBF (01/09/2020)
  • VDP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Dũng (01/09/2020)
  • QNU: Chung Thành Đông - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 47,600 CP (01/09/2020)
  • HIG: Nguyễn Thị Hương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 116,000 CP (01/09/2020)
  • QNU: Nguyễn Ngọ - Ủy viên HĐQT - đã bán 47,600 CP (01/09/2020)
  • ATG: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Tạ Minh Hiếu (01/09/2020)
  • DRH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ (01/09/2020)
  • CMX: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn KB Securities Co.,Ltd. (01/09/2020)
  • CMX: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (01/09/2020)
  • DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lương Văn Thành (01/09/2020)