Thứ Ba, 15/09/2020 08:25

APP: Hoàng Bình Dương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 150,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Bình Dương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: APP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 152,617 CP (tỷ lệ 3.23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/09/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/10/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • Nhóm Dragon Capital thoát gần 2.6 triệu cp NBB  (15/09/2020)
  • OGC muốn bán 20 triệu cp OCH để xoay tiền (15/09/2020)
  • NBB: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Amersham Industries Limited (14/09/2020)
  • DGW: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Evli Emerging Frontier Fund (14/09/2020)
  • NVL: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu ESOP của Bùi Thành Nhơn và Nguyễn Thị Minh Thanh (14/09/2020)
  • TYA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Shen Shang Pang (14/09/2020)
  • HAS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoài Nam (14/09/2020)
  • TVC: Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500,000 CP (14/09/2020)
  • ITD: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC (14/09/2020)
  • LGC: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP CII (14/09/2020)