Thứ Ba, 29/09/2020 08:49

APP: Hoàng Bình Dương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 146,974 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Bình Dương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: APP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 152,617 CP (tỷ lệ 3.23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 146,974 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 299,591 CP (tỷ lệ 6.34%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/09/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/09/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • Tân CEO của Techcombank muốn sở hữu cổ phiếu TCB (29/09/2020)
  • Chứng khoán Liên Việt hoàn tất thoái vốn tại Sacombank (29/09/2020)
  • Chứng quyền CHPG2010: Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm (28/09/2020)
  • CHPG2010: Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2010 (28/09/2020)
  • Chứng quyền CHPG2010: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm (28/09/2020)
  • CHPG2010: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2010 (28/09/2020)
  • PDR: Kết quả mua lại trái phiếu phát hành lần 7 năm 2019 (28/09/2020)
  • OGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Thị Thu Yến (28/09/2020)
  • TIP: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn America LLC (28/09/2020)
  • STB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP CK Liên Việt (28/09/2020)