Thứ Năm, 03/09/2020 17:26

APH: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (mã CK: APH) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200903_20200903 - APH - TB NDKCC.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • EIB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Long Khánh (03/09/2020)
  • CII: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (03/09/2020)
  • VDP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 (03/09/2020)
  • TTB: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (03/09/2020)
  • TDM: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh danh sách CBCNV được phân bổ cổ phiếu ESOP năm 2020 (03/09/2020)
  • NOS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (03/09/2020)
  • MIM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (03/09/2020)
  • NAG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (03/09/2020)
  • DSC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (03/09/2020)
  • PLC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (03/09/2020)