Thứ Ba, 15/09/2020 16:50

APF: Trần Thùy Dương - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thùy Dương
- Mã chứng khoán: APF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Ngọc Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 311,929 CP (tỷ lệ 1.71%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/09/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/10/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • DMC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Đẹp (15/09/2020)
  • AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Thoản (15/09/2020)
  • FMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ban chấp hành Công đoàn cơ sở FMC (15/09/2020)
  • HBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quốc Duy (15/09/2020)
  • KSB: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn EVLI EMERGING FRONTIER FUND (15/09/2020)
  • NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Xuân Huy (15/09/2020)
  • NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Thanh Vân (15/09/2020)
  • NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Thu Châu (15/09/2020)
  • SZL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC (15/09/2020)
  • SZC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Thị Kim Hòa (15/09/2020)