Thứ Tư, 30/09/2020 15:25

AMS: Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Thọ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: AMS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,187,527 CP (tỷ lệ 12.58%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/10/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/10/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • Chứng quyền VPB-HSC-MET05: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm (30/09/2020)
  • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VPB-HSC-MET05 (30/09/2020)
  • Chứng quyền VPB-HSC-MET04: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm (30/09/2020)
  • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VPB-HSC-MET04 (30/09/2020)
  • Chứng quyền VNM-HSC-MET05: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm (30/09/2020)
  • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET05 (30/09/2020)
  • Chứng quyền TCB-HSC-MET04: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm (30/09/2020)
  • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB-HSC-MET04 (30/09/2020)
  • Chứng quyền VIC-HSC-MET01: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm (30/09/2020)
  • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VIC-HSC-MET01 (30/09/2020)