Thứ Năm, 03/09/2020 16:04

AMS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMS của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 09/2020, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi đến cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (Km 35. Quốc lộ 10. xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam)
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;
+ Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

HNX

Các tin tức khác
  • THG: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019 (03/09/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/09/2020 (03/09/2020)
  • PTV: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC giữa niên độ năm 2020 (03/09/2020)
  • YTC: CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB (MB Capital) - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 466,311 CP (03/09/2020)
  • Doanh nghiệp nào chuyển từ lãi sang lỗ đậm nhất sau soát xét (05/09/2020)
  • SIP: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020 (riêng và hợp nhất) (03/09/2020)
  • FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/09/2020 (03/09/2020)
  • FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/09/2020 (03/09/2020)
  • FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/09/2020 (03/09/2020)
  • FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/09/2020 (03/09/2020)