Thứ Hai, 07/09/2020 10:53

ALT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ALT của CTCP Văn hóa Tân Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (900đ/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 30/09/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán- CTCP Văn hóa Tân Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • XHC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (07/09/2020)
  • HDA: Giải trình chênh lệch LNST BCTC (riêng) bán niên năm 2020 trước và sau kiểm toán, Chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước. (07/09/2020)
  • HDA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (07/09/2020)
  • LIG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (công ty mẹ) (07/09/2020)
  • HUT: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) (07/09/2020)
  • KBC: Đính chính BCTC HN soát xét bán niên 2020 (07/09/2020)
  • HDB: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HDBank của nhà đầu tư nước ngoài (07/09/2020)
  • HDB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi (07/09/2020)
  • CMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị (07/09/2020)
  • GLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị (07/09/2020)