Thứ Sáu, 04/09/2020 13:59

ALT: Giái trình báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2020 so với năm trước

.

Tài liệu đính kèm:
1.ALT_2020.9.4_3df7ef2_ALTA_Giai_trinh_KQKD_Soat_xet_6T_me.pdf

HNX

Các tin tức khác
  • SHB: Giải trình báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 (04/09/2020)
  • SDC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (04/09/2020)
  • SD2: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2020 (04/09/2020)
  • TIG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020 (04/09/2020)
  • TAR: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020 (04/09/2020)
  • SFN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi tạm ứng cổ tức 2020 và thông báo chốt danh sách thực hiện quyền chi cổ tức (đợt 1 năm 2020) (04/09/2020)
  • QNC: Báo cáo giải trình về ý kiến ngoại trừ và lưu ý của đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (04/09/2020)
  • IDC: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế của báo cáo tài chính công ty mẹ so với cùng kỳ năm trước (01/09/2020)
  • DNP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (01/09/2020)
  • PTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 (01/09/2020)