Thứ Năm, 03/09/2020 16:06

AGP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGP của CTCP Dược phẩm Agimexpharm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ
          - Thời gian thực hiện: từ ngày 23/09/2020 đến ngày 08/10/2020

HNX

Các tin tức khác
  • AMS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (03/09/2020)
  • THG: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019 (03/09/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/09/2020 (03/09/2020)
  • PTV: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC giữa niên độ năm 2020 (03/09/2020)
  • YTC: CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB (MB Capital) - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 466,311 CP (03/09/2020)
  • Doanh nghiệp nào chuyển từ lãi sang lỗ đậm nhất sau soát xét (05/09/2020)
  • SIP: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020 (riêng và hợp nhất) (03/09/2020)
  • FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/09/2020 (03/09/2020)
  • FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/09/2020 (03/09/2020)
  • FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/09/2020 (03/09/2020)