Thứ Tư, 16/09/2020 16:59

AG1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AG1 của CTCP 28,1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 14/10/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua nhân sự từ nhiệm, nhân sự bổ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

HNX

Các tin tức khác
  • NTH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (16/09/2020)
  • HAM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (16/09/2020)
  • NRC: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp_công ty con (16/09/2020)
  • DCI: Nghị quyết Hội đồng quản trị (16/09/2020)
  • CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị (16/09/2020)
  • CSC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (16/09/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15/09/2020 (16/09/2020)
  • FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15/09/2020 (16/09/2020)
  • KDM: Giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế và ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính bán niên (16/09/2020)
  • FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15/09/2020 (16/09/2020)