Thứ Hai, 21/09/2020 11:21

ADP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/10/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 19/10/2020 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15. Quận 8. TP. HCM.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • BMP: Nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức năm 2020 (21/09/2020)
  • JVC: Sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2020 (21/09/2020)
  • JVC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (21/09/2020)
  • MHC muốn thoái sạch vốn tại Wallem Hàng Hải Việt Nam (21/09/2020)
  • VIC: Nghị quyết HĐQT về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (21/09/2020)
  • SHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị (21/09/2020)
  • Lễ vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2020 sẽ diễn ra vào ngày mai (21/09/2020)
  • PMC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 (21/09/2020)
  • FUCTVGF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 11/09/2020 đến 17/09/2020 (21/09/2020)
  • FUCTVGF2: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 11/09/2020 đến 17/09/2020 (21/09/2020)