Thứ Năm, 10/09/2020 10:05

ABC: Công bố về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu tại công ty con

.

Tài liệu đính kèm:
1.ABC_2020.9.10_fb27f84_Cong_van_thay_doi_ty_le_so_huusigned.pdf

HNX

Các tin tức khác
  • APG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Quí Lâm (09/09/2020)
  • ELC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP CK SSI (09/09/2020)
  • OGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Thị Thu Yến (09/09/2020)
  • THI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Cao Hoàng Tấn (09/09/2020)
  • HSC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (09/09/2020)
  • HCM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (09/09/2020)
  • NHH: Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty (09/09/2020)
  • VIS: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Mua hàng (09/09/2020)
  • DC2: Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 28,600 CP (09/09/2020)
  • GMX: Lưu Thị Mai - Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký mua 20,000 CP (09/09/2020)