Thứ Sáu, 14/08/2020 16:38

SLS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SLS của CTCP Mía đường Sơn La như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/08/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La
          - Nội dung họp: 1, Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 - 2020 (từ 01/07/2019 đến hết 30/06/2020);
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - 2021 (từ 01/07/2020-30/06/2021);
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 - 2020 và Định hướng hoạt động năm 2020 - 2021;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019-2020 và kế hoạch hoạt động năm 2020 - 2021;
          - Nội dung họp: 5, Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:
+ Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 - 2020;
+ Tờ trình đề nghị thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 - 2020 (01/07/2019 đến hết 30/06/2020);
          - Nội dung họp: + Tờ trình đề nghị thông qua Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 - 2020. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 - 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình đề nghị thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020 - 2021 (01/07/2020 đến hết ngày 30/06/2021);
+ Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 - 2021;
6. Và một số nội dung khác của Cổ đông tại Đại hội.

HNX

Các tin tức khác
  • VIS: BCTC Soát xét quý 2 năm 2020 (14/08/2020)
  • EVS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2020 (14/08/2020)
  • VDS: BCTC 6 tháng đầu năm 2020 (14/08/2020)
  • VDS: BCTC 6 tháng đầu năm 2020 (14/08/2020)
  • L45: Nghị quyết Hội đồng quản trị (14/08/2020)
  • VTK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (14/08/2020)
  • XMC: Đính chính nội dung liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (14/08/2020)
  • IST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (14/08/2020)
  • UIC: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2020 (14/08/2020)
  • DL1: CBTT Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam lần thứ 13 (14/08/2020)