Thứ Năm, 06/08/2020 13:42

PNG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư New Asia

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư New Asia
- Mã chứng khoán: PNG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,228,100 CP (tỷ lệ 24.76%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 83,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,311,300 CP (tỷ lệ 25.68%)
- Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ nắm giữ
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03/08/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • Doanh nghiệp dầu khí vẫn chưa thể thoát khỏi vũng bùn trong quý 2 (10/08/2020)
  • PVR: Giải trình từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán viên đối với BCTC giữa niên độ 2020 đã được soát xét (06/08/2020)
  • TSJ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (06/08/2020)
  • WSB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (06/08/2020)
  • Giày Thượng Đình bị Cục Thuế cưỡng chế do quá hạn nộp tiền (06/08/2020)
  • HBH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (06/08/2020)
  • SDK: Báo cáo tài chính bán niên 2020 (đã được soát xét) (06/08/2020)
  • EIN: Thành lập Chi nhánh Công ty thành viên và bổ nhiệm nhân sự (06/08/2020)
  • PJS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (06/08/2020)
  • HTT: Nghị quyết HĐQT (06/08/2020)