Thứ Sáu, 14/08/2020 16:39

NET: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NET của Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/09/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 24/09/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại trụ sở chính CTCP Bột giặt NET, đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
          - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Các tin tức khác
  • ABT: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2020 (14/08/2020)
  • ABT: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2020 (14/08/2020)
  • VFC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 (14/08/2020)
  • QTP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (14/08/2020)
  • DAD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (14/08/2020)
  • CVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (công ty mẹ) (14/08/2020)
  • CVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (công ty mẹ) (14/08/2020)
  • VTV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (14/08/2020)
  • Kiểm toán từ chối đưa ý kiến với BCTC bán niên của TNS (14/08/2020)
  • PIA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (14/08/2020)