Thứ Năm, 06/08/2020 17:34

DGW: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Công ty Cổ phần Thế Giới Số thông báo  ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200806_20200806 - DGW - CBTT ky hop dong kiem toan.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • FDC: Nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thông Đức (06/08/2020)
  • FIR: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH (06/08/2020)
  • HBC: Nghị quyết HĐQT về việc phân công Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật (06/08/2020)
  • LGL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan (06/08/2020)
  • HID: Nghị quyết HĐQT về việc thế chấp cổ phần của công ty tại CTCP Điện mặt trời VKT - Hóa An (06/08/2020)
  • NAV: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt (06/08/2020)
  • NAV: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (06/08/2020)
  • NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị (06/08/2020)
  • NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị (06/08/2020)
  • HLS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (06/08/2020)