Thứ Sáu, 07/08/2020 15:16

BTP: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại CTCP Phú Thạnh Mỹ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại CTCP Phú Thạnh Mỹ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200807_20200807 - BTP - NQ HDQT so 984 vv bo nhiem TGD tai CTCP Phu Thanh My.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 31/07/2020 đến 06/08/2020 (07/08/2020)
  • FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06/08/2020 (07/08/2020)
  • GMC: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (07/08/2020)
  • DXG: Nghị quyết HĐQT số 11 ngày 06/08/2020 (07/08/2020)
  • DXG: Điều lệ tổ chức và hoạt động (07/08/2020)
  • DIG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (07/08/2020)
  • TDH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (07/08/2020)
  • TCH: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty con (07/08/2020)
  • SBA: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (07/08/2020)
  • SAV: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 (07/08/2020)