Thứ Tư, 19/08/2020 11:07

APT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hồ Thị Sương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Thị Sương
- Mã chứng khoán: APT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 886,600 CP (tỷ lệ 10.08%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 408,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,294,600 CP (tỷ lệ 14.71%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/08/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • AGG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Hourai Consulting Ltd (19/08/2020)
  • DCF: Tạ Chí Dũng - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 65,100 CP (19/08/2020)
  • MB Capital tiếp tục thất bại trong việc thoái vốn tại PGC (19/08/2020)
  • TKU: Hsu Wen Chuan - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 501,102 CP (19/08/2020)
  • NTH: Nguyễn Văn Cao - Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP (19/08/2020)
  • MCC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thái Ngọc (19/08/2020)
  • MCC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Mai Thị Thanh Thủy (19/08/2020)
  • WSB: Barca global master fund,L.P không còn là cổ đông lớn (19/08/2020)
  • Lilama 18 muốn thoái sạch vốn tại Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (19/08/2020)
  • WSB: Phạm Đình Hùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 30,000 CP (19/08/2020)