Thứ Tư, 12/08/2020 15:47

ACE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACE của CTCP Bê tông Ly tâm An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: + Đợt 1 : ngày 24/09/2020 thanh toán 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1,500 đồng)
+ Đợt 2 : ngày 24/11/2020 thanh toán 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1,500 đồng
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/09/2020 (đợt 1) và 24/11/2020 (đợt 2) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • HDB: Quyết định của HĐQT về việc thành lập và thay đổi địa điểm chi nhánh Sơn La (12/08/2020)
  • CTD: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 (12/08/2020)
  • Loạt công ty bị nhắc nhở vì Chủ tịch vẫn kiêm nhiệm Tổng Giám đốc (12/08/2020)
  • KDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Đầu tư Vinh Linh (12/08/2020)
  • Chứng quyền CTCB2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (12/08/2020)
  • CTCB2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CTCB2004 (12/08/2020)
  • LEC: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC soát xét 2020 của LEC (12/08/2020)
  • SCY: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (12/08/2020)
  • Vinaconex sẽ góp bổ sung 2,000 tỷ đồng cho 2 công ty con (13/08/2020)
  • Chứng quyền CPNJ2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (12/08/2020)