Thứ Ba, 11/08/2020 10:15

AC4: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.AC4_2020.8.11_1b7a69d_TB_chot_DS_co_dong_huong_quyen_nhan_co_tuc_2019.pdf

HNX

Các tin tức khác
  • HTU: Công bố thông tin về quyết định trả cổ tức năm 2019 (07/08/2020)
  • NBT: Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt (28/07/2020)
  • Dầu Tường An chốt ngày trả cổ tức đặc biệt 75%, cổ phiếu kịch trần (21/08/2020)
  • NDN: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (28/07/2020)
  • BCF: Thông báo của UBCKNN về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (24/07/2020)
  • BCF: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (22/07/2020)
  • SHS: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019 (14/07/2020)
  • TDT: Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức (06/07/2020)
  • ABS: Thông báo công văn của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (20/08/2020)
  • HID: Nhắc nhở chậm thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (20/08/2020)