Thứ Tư, 12/08/2020 09:06

AAV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính bán niên năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.AAV_2020.8.12_eef6878_2020_8_06_Giai_trinh_BCTC_ban_nien_2020.pdf

HNX

Các tin tức khác
  • CMC: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 06/08/2020 và Thông báo số: 08/TB-CMC ngày 06/08/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (13/08/2020)
  • LBE: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2020 (13/08/2020)
  • BTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị (06/08/2020)
  • UIC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (21/08/2020)
  • VNF: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (07/08/2020)
  • PTB: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư Nhà máy chế biến gỗ nội thất (21/08/2020)
  • ART: Nghị quyết Hội đồng quản trị (04/08/2020)
  • CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty (05/08/2020)
  • KTT: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 31/07/2020 (05/08/2020)
  • HKB: Thông báo hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty (03/08/2020)