Thứ Sáu, 21/08/2020 15:01

A32: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: A32
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 106,100 CP (tỷ lệ 1.56%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/08/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/09/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • VNP: Hoàng Minh Sơn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 700,000 CP (21/08/2020)
  • SAS: Công ty TNHH Thương Mại Duy Anh đăng ký mua 2.948.900 CP từ ngày 25/08/2020 đến ngày 23/09/2020 (21/08/2020)
  • HHV: Công bố thông tin báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn (07/08/2020)
  • HAH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Cánh đồng xanh (21/08/2020)
  • KGM: Công bố thông tin về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền (15/07/2020)
  • C21: Quyết định Hội đồng quản trị về việc chỉ định công ty chứng khoán thực hiện phương án dùng cổ phiếu quỹ thưởng cho cổ đông hiện hữu (16/07/2020)
  • IMP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Thị Kim Chung (21/08/2020)
  • IMP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đỗ Thị Thanh Thúy (21/08/2020)
  • HSG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Hoàng Thị Xuân Hương (21/08/2020)
  • HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 21/08/2020 (21/08/2020)