Thứ Tư, 15/07/2020 15:32

TLG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200715_20200715 - TLG - Bao cao quan tri 6 thang dau nam 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • HOSE: Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính quý 2/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 14/07/2020) (15/07/2020)
  • VPW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (15/07/2020)
  • VCM: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2020 (15/07/2020)
  • VMS: Nghị quyết HĐQT (15/07/2020)
  • VNT: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 (15/07/2020)
  • BMF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (15/07/2020)
  • CLW: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng (15/07/2020)
  • ADS: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (15/07/2020)
  • HU3: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 (15/07/2020)
  • DQC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (15/07/2020)