Thứ Tư, 01/07/2020 14:37

PMG: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200701_20200701 - PMG - CBTT NQ HDQT so 04.06.2020 ngay 30.06.2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • LIX: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (01/07/2020)
  • KDH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Qũy đầu tư CP Tiếp cận thị trường VN (01/07/2020)
  • PXS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (01/07/2020)
  • V11: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (01/07/2020)
  • CMF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (01/07/2020)
  • VDT: CBTT về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (01/07/2020)
  • SDT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (01/07/2020)
  • TC6: CBTT hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020. (01/07/2020)
  • TC6: CBTT hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020. (01/07/2020)
  • BHK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (01/07/2020)