Thứ Tư, 15/07/2020 11:34

Nhiệt điện Bà Rịa: Doanh thu giảm mạnh, lãi trước thuế nửa đầu năm vẫn tăng 16%

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi trước thuế của CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) đạt gần 89 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước dù doanh thu giảm mạnh. Riêng lãi trước thuế quý 2/2020 giảm 18%, đạt hơn 53 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, dù doanh thu thuần giảm 33% (492 tỷ đồng) nhưng giá vốn hàng bán giảm 37% (434 tỷ đồng) đã giúp BTP có lãi gộp tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 58 tỷ đồng, kéo biên lãi gộp tăng từ 7% lên 12%.

Bên cạnh đó, với hơn 47 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 16% cùng kỳ năm trước, cùng với chi phí bán hàng, và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 35% và 17%, nên BTP có lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt tăng 16% và 44%, đạt gần 89 tỷ đồng và hơn 73 tỷ đồng.

Theo kế hoạch 2020 với mục tiêu đi lùi 20% doanh thu và 41% lợi nhuận trước thuế so với thực hiện năm 2019, BTP đã thực hiện được 31% chỉ tiêu doanh thu và 67% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế sau nửa đầu năm.

Sau 6 tháng, Công ty có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương hơn 293 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 65 tỷ đồng chủ yếu nhờ có hơn 574 tỷ đồng khoản phải thu.

Tính riêng quý 2/2020, doanh thu của BTP giảm đến 84% so với cùng kỳ năm trước, còn đạt gần 76 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính là cổ tức được chia tăng 25% và giá vốn hàng bán giảm 89% giúp lãi trước thuế của Công ty chỉ giảm 18%.

Theo giải trình của BTP, nguyên nhân lợi nhuận trước thuế giảm đến từ doanh thu cố định quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020 được tính 48,448 đồng/kWh/tháng. Trong đó, doanh thu biến đổi trong quý 2/2020 được tính trên cơ sở giá nhiên liệu khí bình quân trong tháng (giá khí bình quân quý 2 là 5.66 USD/MMBTU).

Theo cách tính doanh thu này, lãi sản xuất điện (chưa bao gồm chi phí lãi vay) quý 2/2020 đạt 23 tỷ đồng, trong khi quý 2/2019 lãi sản xuất điện là 37 tỷ đồng. Trong quý 2/2020 đã quyết toán doanh thu tiền điện 5 tháng đầu năm 2020 với số tiền 25 tỷ đồng. Do nhu cầu huy động của hệ thống, sản lượng điện sản xuất trong quý 2/2020 là 135 triệu KWh, giảm so với cùng kỳ năm trước (quý 2/2019 đạt 204 triệu KWh).

Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của BTP giảm 14% so với đầu năm, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 31% và các khoản phải thu ngắn hạn giảm 84%.

Phải trả người lao động giảm mạnh đã kéo nợ phải trả của Công ty giảm 34% so với đầu năm.

Chốt phiên sáng 15/07, cổ phiếu BTP dừng ở mức giá 15,300 đồng/cp, tăng hơn 24% so với đầu năm 2020.

Khang Di

FILI

Các tin tức khác
  • BHK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (15/07/2020)
  • AVF: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (15/07/2020)
  • ABI: Nghị quyết Hội đồng quản trị (15/07/2020)
  • CKV: Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2020 (15/07/2020)
  • CMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị (15/07/2020)
  • CMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị (15/07/2020)
  • HKT: Nghị quyết Hội đồng quản trị (15/07/2020)
  • LDP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu (15/07/2020)
  • NBP: Quyết định HĐQT về việc phê duyệt ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 (15/07/2020)
  • PPY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (15/07/2020)