Thứ Năm, 09/07/2020 13:04

LCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCC của CTCP Xi măng Hồng Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 7 năm 2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 2 nhà máy Hồng Phong – xã Hồng Phong - huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng mục tiêu năm 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2019;
+ Các nội dung khác.

HNX

Các tin tức khác
  • IBSC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (09/07/2020)
  • BSC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (09/07/2020)
  • BSC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (09/07/2020)
  • DBW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (09/07/2020)
  • DS3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (09/07/2020)
  • BOS: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Chi nhánh TP. HCM (09/07/2020)
  • APL: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 (09/07/2020)
  • CPI: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (09/07/2020)
  • DGT: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/07/2020)
  • CAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/07/2020)