Thứ Tư, 01/07/2020 14:41

KDH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Qũy đầu tư CP Tiếp cận thị trường VN

Qũy đầu tư CP Tiếp cận thị trường VN báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200701_20200701 - KDH - KQGD CD LQ - Quy DT CP Tiep can Thi truong Viet Nam.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • PXS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (01/07/2020)
  • V11: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (01/07/2020)
  • CMF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (01/07/2020)
  • VDT: CBTT về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (01/07/2020)
  • SDT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (01/07/2020)
  • TC6: CBTT hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020. (01/07/2020)
  • TC6: CBTT hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020. (01/07/2020)
  • BHK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (01/07/2020)
  • PHN: CBTT v.v ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 (01/07/2020)
  • NDX: Nghị quyết Hội đồng quản trị (01/07/2020)