Thứ Tư, 01/07/2020 14:42

HTL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200701_20200701 - HTL - NQ va BB DHDCD TN nam 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • PMG: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (01/07/2020)
  • LIX: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (01/07/2020)
  • KDH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Qũy đầu tư CP Tiếp cận thị trường VN (01/07/2020)
  • PXS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (01/07/2020)
  • V11: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (01/07/2020)
  • CMF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (01/07/2020)
  • VDT: CBTT về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (01/07/2020)
  • SDT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (01/07/2020)
  • TC6: CBTT hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020. (01/07/2020)
  • TC6: CBTT hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020. (01/07/2020)