Thứ Hai, 20/07/2020 17:34

HOSE: Danh sách các Công ty Niêm yết có Báo cáo tài chính quý 2/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 17/07/2020)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết công bố Báo cáo tài chính quý 2/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 17/07/2020). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây:

Tài liệu đính kèm:
20200720_DS CTNY DA CBTT BCTC QUY 2 2020 (TINH DEN HET NGAY 17072020).pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • BBC: BCTC quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • BBC: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • DSC: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (20/07/2020)
  • TV4: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (20/07/2020)
  • KSQ: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (20/07/2020)
  • NFC: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (20/07/2020)
  • VPG: BCTC quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • PBP: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (20/07/2020)
  • TKU: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (20/07/2020)
  • VC6: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (20/07/2020)