Thứ Tư, 29/07/2020 14:02

FPT: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư và Thương mại BDM

CTCP Đầu tư và Thương mại BDM đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần FPT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200729_20200729 - FPT - KQ GD CP cua to chuc CLQ-BDM-Dinh chinh.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • BII: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (30/07/2020)
  • CTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (30/07/2020)
  • BLF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (30/07/2020)
  • ARM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (30/07/2020)
  • GVR: Lãi ròng quý 2 giảm 29%, dòng tiền thuần kinh doanh âm hơn 1,000 tỷ đồng (30/07/2020)
  • GMX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (30/07/2020)
  • VTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị (30/07/2020)
  • DL1: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ) (30/07/2020)
  • DL1: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (30/07/2020)
  • BII: NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Soát xét bán niên và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (30/07/2020)