Thứ Tư, 15/07/2020 15:43

FDC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200715_20200715 - FDC - NQ HDQT so 12507 vv ky ket hop dong kiem toan 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • CSM: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung (15/07/2020)
  • BKC: Thông báo ký hợp đồng với công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (15/07/2020)
  • DNP: DNP hoàn thành thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (15/07/2020)
  • LBE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (15/07/2020)
  • TLG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (15/07/2020)
  • HOSE: Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính quý 2/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 14/07/2020) (15/07/2020)
  • VPW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (15/07/2020)
  • VCM: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2020 (15/07/2020)
  • VMS: Nghị quyết HĐQT (15/07/2020)
  • VNT: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 (15/07/2020)