Thứ Sáu, 31/07/2020 17:25

FCN: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Doanh nghiệp và cử người đại diện phần vốn góp

Công ty Cổ phần FECON thông báo Quyết định của HĐQT về việc thành lập Doanh nghiệp và cử người đại diện phần vốn góp như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200731_20200731 - FCN - NQ HDQT thanh lap Cty TNHH Nguon nhan luc FECON....pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • KSB: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ (31/07/2020)
  • VSF: Thay đổi nhân sự (31/07/2020)
  • SED: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị (31/07/2020)
  • NTT: Thay đổi nhân sự (31/07/2020)
  • NTT: Thay đổi nhân sự (31/07/2020)
  • LMI: Thay đổi nhân sự (31/07/2020)
  • TLP: Thay đổi nhân sự (31/07/2020)
  • ASP: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu mới Chủ tịch HĐQT (31/07/2020)
  • CAT: Thay đổi nhân sự (31/07/2020)
  • CAT: Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị (31/07/2020)